STW - Spółdzielnia Transportu Wiejskiego w Nowym Sączu. Zapraszamy!                                                   STW - Spółdzielnia Transportu Wiejskiego w Nowym Sączu. Zapraszamy!                                                   STW - Spółdzielnia Transportu Wiejskiego w Nowym Sączu. Zapraszamy!                                                   STW - Spółdzielnia Transportu Wiejskiego w Nowym Sączu. Zapraszamy!                                                   STW - Spółdzielnia Transportu Wiejskiego w Nowym Sączu. Zapraszamy!                                                   STW - Spółdzielnia Transportu Wiejskiego w Nowym Sączu. Zapraszamy!                                                   

Regulamin

REGULAMIN PROGRAMU KARTA DUŻEJ RODZINY

W SPÓŁDZIELNI TRANSPORTU WIEJSKIEGO W NOWYM SĄCZU

OBOWIĄZUJĄCY OD 25-02-2021 R.

I.SŁOWNICZEK POJĘĆ.

Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:

 1. STW – Spółdzielnia Transportu Wiejskiego w Nowym Sączu, ul. Wiśniowieckiego 125, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000173991 NIP: 734-000-70-68.

 2. Minister ––Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 3. Ustawa - Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny.

 4. Program – realizowany przez Ministra w porozumieniu z STW program skierowany do rodzin wielodzietnych przyjęty uchwałą nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych i realizowany na podstawie Ustawy.

 5. Uczestnik – uczestnikiem Programu KDR mogą zostać członkowie rodziny wielodzietnej w rozumieniu Ustawy po spełnieniu warunków w niej określonych i legitymujący się ważną Kartą Dużej Rodziny.

 6. Karta Dużej Rodziny - wydana Uczestnikowi przez wójta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania karta umożliwiająca identyfikację danego Uczestnika, poświadczająca prawo Uczestnika do uprawnień ustalonych w Programie wydawana w formie dokumentu z tworzywa sztucznego (Karta Dużej Rodziny w formie karty tradycyjnej) lub realizowana przy użyciu oprogramowania dedykowanego dla urządzeń mobilnych, udostępnionego przez Ministra, zawierającego usługi ułatwiające korzystanie z przyznanych uprawnień, (Karta Dużej Rodziny w formie karty elektronicznej). Wizualizacja Karty Dużej Rodziny w formie tradycyjnej i elektronicznej stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Karta Dużej Rodziny nie jest kartą kredytową lub płatniczą bądź innym środkiem płatniczym.

 7. Regulamin - niniejszy Regulamin określający uprawnienia przysługujące Uczestnikowi z tytułu przystąpienia STW do Programu oraz zasady udziału w Programie. Regulamin dostępny jest w punktach obsługi znajdujących się w wykazie stanowiącym załącznik 2.

II.POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. W związku z przystąpieniem Spółdzielni Transportu Wiejskiego w Nowym Sączu do Programu, STW przyznaje Uczestnikom po spełnieniu warunków opisanych w pkt. III poniżej rabatów na warunkach opisanych poniżej.

 2.  Rabat 10% na usługi warsztatowe (z wyłączeniem użytych materiałów i towarów)

 3. Rabat KDR wynikający z niniejszej Akcji nie łączy się z innymi rabatami lub uprawnieniami uzyskanymi w ramach innych promocji. Rabat przysługuje wyłącznie konsumentom w rozumieniu art. 22 1 kodeksu cywilnego*. Rabat nie przysługuje w przypadku zakupów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W przypadku dokonania zakupu w ramach Promocji przez przedsiębiorcę przedsiębiorca zobowiązany będzie do dokonania dopłaty do ceny towaru w wysokości uzyskanego nienależnego Rabatu. W związku z faktem, że niniejsza akcja jest kierowana wyłącznie do konsumentów – posiadaczy Karty Dużej Rodziny, w przypadku żądania wystawienia faktury do zakupionego towaru, faktura ta będzie wystawiona wyłącznie na dane osoby fizycznej będącej posiadaczem Karty Dużej Rodziny, która dokonała zakupu.

 4. STW zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian zarówno w treści Regulaminu, jak i załączników do niego. O zmianach w treści Regulaminu bądź załączników do niego, Uczestnik zostanie powiadomiony poprzez ogłoszenie w punktach objętych Programem z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem. Zmiany mogą również nastąpić przez ogłoszenie jednolitego tekstu zmienionego Regulaminu.

 5. STW nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem z Karty Dużej Rodziny oraz ich używaniem w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.

 6. Jakiekolwiek naruszenie przez Uczestnika Programu warunków określonych w Regulaminie, w szczególności poprzez niezgodne z Regulaminem korzystanie z Karty Dużej Rodziny, może spowodować cofnięcie części lub wszystkich przysługujących Uczestnikowi z tytułu udziału w Programie uprawnień.
 7. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody będące następstwem zagubienia, kradzieży lub uszkodzenia Karty Dużej Rodziny

III. WARUNKI OTRZYMANIA RABATU PRZEZ UCZESTNIKA

 1. Warunkiem otrzymania rabatu przez Uczestnika jest spełnienie łącznie następujących warunków:

  1. dokonanie zakupu objętych programem towarów lub usług w punkcie sprzedaży należącym do STW, wykaz punktów w załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu;

  2. okazanie przed dokonaniem płatności w kasie aktywnej Karty Dużej Rodziny wraz z dokumentem ze zdjęciem poświadczającym tożsamość uczestnika programu. Jeśli Karta Dużej Rodziny nie zostanie okazana kasjerowi przed transakcją, rabaty nie będą mogły być przyznane. Późniejsze przyznanie rabatów na podstawie paragonów lub innych dowodów dokonania transakcji nie jest możliwe;

  3. dokonanie płatności za wszystkie widniejące na paragonie fiskalnym towary, w tym towary objęte programem.

 2. W przypadku gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że osoba posługująca się Kartą Dużej Rodziny nie jest Uczestnikiem, któremu została ona wydana, kasjer może odmówić udzielenia rabatu.

 3. Wartość otrzymanego rabatu uzależniona jest od ostatecznej ilości towarów objętych programem figurującej na paragonie fiskalnym potwierdzającym dokonane przez Uczestnika zakupu.

IV. REKLAMACJE

 1. Z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu, do składania reklamacji, znajdą zastosowanie przepisy Ustawy Kodeks Cywilny.

 2. W przypadku gdy Uczestnik składa reklamację związaną z Programem w punkcie obsługi lub na dziennik podawczy STW, do jej złożenia konieczne jest okazanie paragonu fiskalnego, na podstawie którego rabat został mu naliczony. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane personalne (imię, nazwisko, adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym) oraz powód reklamacji. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu reklamacji najpóźniej w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez STW.

 3. Postępowanie reklamacyjne nie wyłącza możliwości dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym; w szczególności do dochodzenia przez Użytkownika w postępowaniu sądowym roszczeń wynikłych w związku ze świadczeniem usług nie jest wymagane uprzednie wyczerpanie drogi postępowania reklamacyjnego.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. 1.Program organizowany jest na czas nieokreślony i rozpoczyna się od dnia 25.02.2021 r.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu w stosunku do poszczególnych lub wszystkich punktów obsługi, w każdym czasie, bez konieczności podania przyczyny, z zastrzeżeniem powiadomienia o tym Uczestnika z 10-dniowym wyprzedzeniem, dokonanym poprzez ogłoszenie informacji o zakończeniu Programu w punkcie obsługi na serwisie samochodowym.

 3. Wszelkie spory wynikłe z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

Załączniki:

załącznik nr 1 - wzór Karty Dużej Rodziny

załącznik nr 1 – wykaz punktów objętych programem

Załącznik nr 1

Wzór Karty Dużej Rodziny

karta wzórkarta wzór 1

 

Załącznik nr 2

Wykaz punktów objętych programem

Punkt obsługi klienta

Adres

Zakres działalności

Stacja Obsługi

ul. Wiśniowieckiego 125

33-300 Nowy Sącz

Tel. 18 440 05 64

784 332 202

Serwis samochodowy